Yhdistyksen Säännöt

SOTILAPOLIISIESKADROONA – LAHDEN KILTA Ry:n SÄÄNNÖT

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Sotilaspoliisieskadroona – Lahden Kilta r.y.  Lyhennettynä voidaan käyttää nimeä SPOL – Eskadroona.  Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki.  Yhdistyksen toiminta-alue on Lahti ympäristökuntineen.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Kilta toimii maanpuolustuksen ja maanpuolustusvalmiuksien kehittämiseksi, noudattaen valtakunnan virallisia turvallisuuspolitiikan periaatteita.

Kilta pyrkii tarjoamaan jäsenilleen osallistumismahdollisuuksia reserviläis- ja maanpuolustustoimintaan, sekä ampumatoimintaan.

Toimintansa kilta pyrkii ulottamaan mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin sukupuoleen, ikään ja sotilasarvoon katsomatta.

Lisäksi killan tarkoituksena on jäsentensä yhdyssiteenä toimiminen, viime sotien aikaisen sotilaspoliisi-toiminnan historiallisen perinteen vaaliminen, sotilaspoliisikoulutuksen saaneiden varusmiesten palkitseminen hyvistä palvelussuorituksista sekä sotilaspoliisitoimintaan tai maamme turvallisuuteen liittyvien saavutusten ja kehityshankkeiden palkitseminen ja tukeminen.

Kilta toimii yhteistyössä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi kerätä ja hallita perinneaineistoa sekä muuta toiminnan toteuttamiseen tarvittavaa omaisuutta ja materiaalia. Kilta voi järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia sekä erilaisia maanpuolustusta edistäviä koulutustilai-suuksia ja koulutustapahtumia.

Kilta voi järjestää ampumakilpailuja, joissa käytetään joko räjähdyspanoksilla tai paineilmalla toimivia aseita tai niihin verrattavia laitteita.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä juhlatilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3§ JÄSENET

Killan varsinaisiksi jäseniksi voi päästä sotilaspoliisikoulutusta saanut, sotilaspoliisitehtävissä toiminut tai ikään, sukupuoleen, sotilasarvoon ja koulutushaaraan katsomatta jokainen henkilö, jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy.

Eri jäsenryhmiltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää killan syyskokous.

Killan hallitus voi hyväksyä killan varsinaiseksi jäseneksi maanpuolustuksen hyväksi toimivan oikeuskelpoisen yhteisön, joka sitoutuu osallistumaan aktiivisesti killan toimintaan sekä suorittamaan killan syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kannatusjäseneksi voi killan hallitus hakemuksesta hyväksyä ikään ja sukupuoleen katsomatta myös varusmiespalveluksen suorittamattoman henkilön sekä oikeuskelpoisen yhteisön. Kannatusjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin varsinaisella jäsenellä, yhdistyksen kokouksissa kuitenkin vain puheoikeus ilman äänioikeutta. Kannatusjäsenen jäsenmaksun suuruuden päättää killan syyskokous. Eri kannatusjäsen ryhmillä voi olla erisuuruiset jäsenmaksut.

Perhejäseneksi voi killan hallitus hakemuksesta hyväksyä killan varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluvan henkilön. Perhejäsenen ei tarvitse asua samassa osoitteessa killan varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kannatusjäsenellä.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen arvokkaasti killan hyväksi tai merkittävällä tavalla tukenut killan toimintaa. Jäsen voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi, mikäli hän on toiminut killan puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen ei maksa jäsenmaksua.

Killan hallitus voi esittää henkilölle tai yhteisölle myönnettäväksi Sotilaspoliisiristin tai muun maanpuolustuksellisen ansiomerkin tai tunnustuksen.

Killan varsinaiset jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä elimiä jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

Äänioikeus on vain killan varsinaisilla jäsenillä. Killan varsinaisena jäsenenä olevalla oikeuskelpoisella yhteisöllä on yksi ääni. Tällaisen yhteisön äänioikeutta käyttää yhteisön asianmukaisesti valtuuttama henkilö.

4§ KILLASTA EROAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota killasta, on ilmoittava siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta merkittäväksi killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä märäaikaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä ja toimii kunnian vastaisesti, tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

5§ KILLAN TOIMIELIMET

Killan toimintaa johtaa killan syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.

Hallitukseen valitaan yksi jäsen kustakin killan varsinaisena jäsenenä olevasta oikeuskelpoisesta yhteisöstä, sikäli kuin killan kokous ei muuta päätä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat hallitus voi valita myös killan muusta jäsenistöstä.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

Puheenjohtajaa tai muuta hallituksen jäsentä ei voi valita, mikäli he ovat täyttäneet tai tulevat vaalikauden kuluessa täyttämään kuusikymmentä (60) vuotta.

6§ HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun puolet jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten kirjallisesti haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄNÄ ON

1)                         Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

2)            Edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu killan kokoukselle sekä esiintyä killan puolesta vastaajana ja kantajana.

3)            Kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

4)            Toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset.

5)            Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.

6)            Valita killalle tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvioiden rajoissa.

7)            Päättää varsinaiseksi jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 4§ määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa.

8)            Laatia killan toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.

9)            Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä

10)          Hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

8§ KOKOUKSET

Killan kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus, ilmoittamalla siitä jäsenille killan syyskokouksessa päättämässä lehdessä tai henkilökohtaisella kutsulla viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

9§ KEVÄTKOKOUS                    

Killan kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellän seuraavat asiat:

1)            Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

2)            Todetaan kokouksen laillisuus.

3)            Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

4)            Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

5)            Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§ SYYSKOKOUS                     

Killan syyskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan syyskuussa ja viimeistään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

1)            Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

2)            Todetaan kokouksen laillisuus.

3)            Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.

4)            Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

5)            Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

6)            Päätetään miten kokouskutsut tulevaisuudessa hoidetaan.

7)            Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Killan ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yksi kymmenesosa (1/10) killan jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

12§ TILIT

Killan tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on kuukautta ennen kevätkokousta jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksen-sa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

13§ NIMENKIRJOITTAMINEN

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai killan toimihenkilön kanssa tahi joku heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotukset, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, tulevat hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) killan kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

15§ KILLAN PURKAMINEN

Ehdotus, joka tarkoittaa killan purkamista, tulee hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) killan kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16§ LAKKAUTTAMINEN

Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan killan purkamiskokouksen erikseen päättämällä tavalla vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tukemiseen.